BOLU MUDURNU İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Banka Promosyon İhalesi İlanı

Banka Promosyon İhalesi İlanı

T.C.

MUDURNU KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

İhale Yeri                     :Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Odası

Adres                           :Bolu cad. Hükümet Konağı Kat 3. Mudurnu

Telefon/Fax/                :(0374)421 30 83-(0374)421 37 23

İhale günü ve Saati      :18/05/2016 Saat:15.00

İhale Şekli                    :Kapalı Zarfla Teklif Alınacak,Teklif veren bankalar arasında açık artırma usulü ile ihaleye devam edilecektir.

İhale Konusu               :Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurum çalışanlarının Banka Promosyon Alımı İhalesi

 

A- GENEL ŞARTLAR

1.   İhale, Mudurnu Kaymakamlığı,

a)    Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan  Yüzdoksanbir (196) personel bulunmakta olup Aylık (Maaş+Ekders+Personele Ödenen her türlü ücretler v.b) 633.985,78 TL yıllık 7.607,829TL ‘dir.

 

3. Anlaşmanın süresi 15.06.2016 tarihinden itibaren 3 (Üç) Yıl (36 Ay) dır. Promosyonlar 2007/21, 2008/18 ve 2010/17 nolu Genelge Hükümlerine göre eşit miktarda peşin olarak personelin hesaplarına aktarılacaktır.

 

4.  Komisyonumuz İhale tekliflerinin, ilgili personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır.

 

5. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına Her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Banka personele maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (Ek Ders, fazla mesai, Sosyal yardım, yolluk vb) ise, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün, sistemle ilgili sorun olması halinde ise takip eden günün ilk saatinde hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

 

6. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, kurum veya personelden; ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti, hesap işletim ücreti, internet üzerinden EFT ücreti, başka banka şubesine havale ücreti, internet üzerinden havale bakiye sorma, ekstre ücreti, hesap bakiyesi sorma ücreti, kurum adına açılan hesaplardan, kurum adına yapılan havalelerden ve her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

7.  Anlaşma yapılan banka;Personellerin hesaplarından İnternet üzerinden veya ATM lerden yapılacak olası hırsızlıklarda Personelin mağduriyetini en kısa sürede  çözecek olup; gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.

8. Anlaşma yapılan banka;kurum tarafından sehven yapılan kişi hesaplarındaki aktarım hatalarını ilgili kurum ve okul müdürlüklerince verilecek yazılı talimat doğrultusunda düzeltilecektir.

  

9.Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dâhil olduğu ilk ayda, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1(Bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Ne kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 4 (dört) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

 

10. a)Anlaşma yapılan banka; İdare ile banka arasında promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra okul ve kurumlara herhangi bir  atama yoluyla (ilk atama,açıktan,yeniden,yerdeğiştirme v.b.) göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin göreve başlama tarihi baz alınarak kalan süre hesap edilerek hesaplanan promosyon tutarını, izleyen aybaşında banka tarafından hesabına 1(Bir) defada peşin olarak yatıracak, Çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm müstafi sayılma vb.) ayrılan personelden peşin ödediği promosyonları iadesini talep etmeyecektir.

 

       b)Promosyon anlaşmasından sonra Kurumlara, herhangi bir atama yoluyla  ataması yapılan personel olması halinde , geldiği kurumdan ileriye dönük maaş promosyonu almadığını belgelendirmesi şartı ve kurumun yazısı ile bu personellerde sisteme dahil edilerek takip eden ayın 15’inde kalan süre tutarındaki promosyonu maaş ile ödenektir. Sözleşme süresi içinde başka bir yere atanan personele ödenen promosyon bedeli geri alınmayacaktır.

     c)Promosyon teklifi kişi bazlı yapılacaktır(Personel sayısı toplamına göre değil  ,personel başına yapılacaktır.)

 

11. Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

 

12. Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zamanda mevcut duruma müdahale edip, hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.

 

13. Anlaşma yapılan banka; personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır.

 

14. Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin maaş hesabı üzerinden kişinin rızası dışındaki hayat sigortası fon alımı vs. adı altında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 

 

B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

1. Banka birimlerin havuz hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 15 nde saat 00:01 itibari ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.

 

2. Birimlerin havuz hesabında bulunan ek ders ücreti ve özlük haklarından doğan diğer ödemeleri bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.

 

3. Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.

 

4. Anlaşma yapılan banka; Kredi Kartı ekstresi ücreti almayacak ve banka sadece isteyen personele kredi kartı verecektir.

 

5. Personelin istekleri doğrultusunda maşının ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak, internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.

 

6. Personelin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.

 

7. Personelin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti alınmayacaktır.

 

8.  Bankanın kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ders ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımları ücretsiz olarak verecektir.

 

9. Banka ATM lerde personelin maaşı ne olursa olsun birinci yıl günlük minimum 2.000,00 TL ikinci ve üçüncü yıllarda 2.500,00TL  nakit çekim limiti uygulayacaktır.

 

C- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

1. Banka promosyon ihalesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ve Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen tarih ve saatlerde verilen teklifler açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Teklifler; Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına olup, kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

3. İhale saatinde istekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde sunulan teklifler incelenecek ve;

 

a)    Teklif veren bankalar tekliflerin büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak ve ilk üç banka ile ihaleye devam edilecek olup, diğer bankalar elenecektir.

b)    Yeni teklif vermeye hak kazanan bankalar, komisyonun belirleyeceği zamanın sonunda açık artırma ile ihaleye devam edilecektir. Bu tekliflerden sonra komisyon ihaleyi sonlandırır. Yüksek teklif veren bankalar arasından bir bankayı seçer ve taraflara yazılı olarak bildirir.

4.Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.

5. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (On) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar işlemlerini hazır hale getirecektir.

6. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlüdür.

 

 

CEZAİ HÜKÜMLER

 

1.  Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder.

2. Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; ilk defa yazılı olarak uyarılır. İkinci defa tekrarında sözleşme bedelinin % 10’u oranında ceza ödemeyi kabul eder, üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

3.  Bu şartnamede belirtilen hususlar kurum tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

4. Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

5. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden  herhangi bir hak iddia edemez.

6. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

7. İhaleye teklif veren bankalar teklif verdikleri anda şartnamedeki hususları kabul etmiş sayılırlar.

 8.  İhtilaf halinde Bolu ve Mudurnu Mahkemeleri yetkilidir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

           

Banka ile anlaşma yapılması halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resmi vergiler ve KDV Bankaya aittir.

 

KOMİSYON

  

    Fuat GÜRLEYEN                                 Mehmet KAVUNCU                       Salih TEMEL

     Kom. Başkanı                                              Üye                                             Üye                        

 

İlçe Milli Eğitim Müdürü                        Şube Müdürü                   Yetkili Sendika Temsilcisi

Hukümet Konağı Kat 3 Bolu/Mudurnu - 0 374 280 15 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.